KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
VERKOOPOVEREENKOMST
_______________________________________  TUSSEN Ondergetekenden : 

  1.  ..................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................... 
      (Naam, Voornaam, Adres ; Firmanaam, H.R., Zetel) 
       .....................................................................................................................................
       .....................................................................................................................................
      (Naam, Voornaam, Adres ; Firmanaam, H.R., Zetel) 

   hierna DE VERKOPER genoemd, die hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn, 
   hier vertegenwoordigd door ............................................................................................., 
   handelende als Lasthebber, of Degene die zich sterk maakt 

   EN 

   2. ......................................................................................................................................
       ......................................................................................................................................
      (Naam, Voornaam, Adres ; Firmanaam, H.R., Zetel) 

       ......................................................................................................................................
       ................................................................................................. ....................................
      (Naam, Voornaam, Adres ; Firmanaam, H.R., Zetel) 

hierna de KOPER genoemd, die hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn, 
hier vertegenwoordigd door.............................................................................................., 
handelende als Lasthebber, of Degene die zich sterk maakt 

De VERKOPER bevestigt zelf of door lasthebber dat hij de enige eigenaar is van het verkochte goed 
en dat hij de vereiste bevoegdheden heeft om erover te beschikken. 

Hij die zich sterk maakt voor de verkoper, verklaart dat de houder(s) van het eigendomsrecht de onder
de benaming VERKOPER opgenomen perso(o)n(en) is/zijn , van wie hij de verbintenis of de
bekrachtiging en, zoniet, zijn persoonlijke verbintenis belooft. 

Hij die zich sterk maakt voor de koper, belooft de verbintenis of de bekrachtiging van de koper en, 
zoniet, zijn persoonlijke verbintenis. 

IS DEZE VERKOOP OVEREENGEKOMEN : 

De voormelde VERKOPER verklaart hierbij, onder de rechtswaarborgen en voor vrij en onbelast van
iedere bevoorrechte, hypothecaire schuld en last of verhindering over het algemeen, alsmede iedere 
inschrijving en overschrijving, eveneens voor vrij en onbelast van elk hypothecair mandaat, het volgende goed,
dat hierna GOED genoemd wordt,  aan de voormelde KOPER, die aanvaardt, te verkopen. 

BESCHRIJVING VAN HET GOED 

Gemeente...........................................................................................................................
Goed .................................................................................................................................
dat omvat :.........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................

Het verkochte goed lijkt gekadastreerd te zijn : wijk .............................   Nr......................
voor een oppervlakte van....................................................................................................

De KOPER bekent het verkochte goed te hebben bezichtigd en stelt de VERKOPER ervan vrij een omstandiger beschrijving
ervan te geven in deze overeenkomst. 

Deze overeenkomst verbindt de partijen definitief, behoudens het erin uitdrukkelijk geuite voorbehoud. 

De eigendomsoverdracht geschiedt echter slechts bij de ondertekening van de akte die ze vaststelt.
De KOPER heeft het genot van het goed slechts van hetzelfde ogenblik af, behoudens hierna andersluidende bepaling. 

Indien het goed gehuurd wordt, wordt de KOPER van dit ogenblik af gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen
van de VERKOPER. Hij draagt de taksen, belastingen en lasten van zijn ingenottreding af. 

De verkoop omvat noch de aan maatschappijen of openbare nutsbedrijven toebehorende meters of leidingen,
noch de roerende goederen die zich in het verkochte goed zouden bevinden. 

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en bestaat, zonder verhaal tegen de VERKOPER
wegens gronds- of ondergrondsgebreken, zonder enige waarborg van de door de verkoper onbekende verborgen gebreken,
 en zonder waarborg van de hierboven vermelde oppervlakte ;  het min of het meer, zelfs indien het hoger is dan een twintigste,
 komt ten nadele of ten voordele van de KOPER, zonder wijziging aangaande de prijs. 

De KOPER komt al de verplichtingen na, die voortvloeien uit de verzekeringscontracten betreffende het verkochte goed,
behoudens verbreking op zijn kosten na ondertekening van de authentieke akte. 

BEWONING 

Het verkochte goed is bewoond door de heer/mevrouw/de vereniging/de vennootschap
 ................................................................................................................................................
(Naam, Voornaam, Adres ; Firmanaam, H.R., Maatschappelijke zetel), krachtens
 .................................................................................................................................................
waarvan de voorwaarden zijn :..................................................................................................
................................................................................................................................................. 

De KOPER wordt gesubrogeerd  in de rechten en verplichtingen van de verkoper wat de mandeligheden naar de
buureigendommen betreft. 

Dit goed wordt bovendien verkocht met al zijn erfdienstbaarheden over het algemeen die het zouden kunnen bevoordelen
of bezwaren, behalve indien de KOPER de ene laat gelden en zich tegen de andere verzet. 

Het wordt verkocht met de beperkingen van het eigendomsrecht dat kan voortvloeien uit de stedenbouwkundige voorschriften
en de door de overheid in uitvoering genomen besluiten en akten, en waarvan de KOPER  de verkoper vrijstelt hem nadere
gegevens te verschaffen. 

MEDEEIGENDOM 

De KOPER betaalt de VERKOPER zijn aandeel van het reservefonds terug, dat gebeurlijk overgelaten wordt aan de eventuele
vereniging der mede-eigenaars van het gebouw dat het verkochte goed zou omvatten. 

De VERKOPER deelt de KOPER de statuten en het huishoudelijk reglement mede, waarbij de KOPER voor het overige
verzocht werd het register der beslissingen van de algemene vergadering te raadplegen,
wat, onder andere, de besliste of gemaakte kosten en werkzaamheden betreft. 

Indien een algemene vergadering gehouden wordt tussen de datum van deze verkoop en die van de authentieke akte,
 verwittigt de VERKOPER de KOPER ervan en zendt hem onverwijld de agenda.

Tenzij de VERKOPER en de KOPER overeenkomen zich noch de ene noch de andere naar de
vergadering te begeven, dienen zij dan in overleg degene onder hen die eraan deel zal nemen en de 
stemrichting  qua elk agendapunt te bepalen. Indien de partijen beslissen dat de KOPER aan de
vergadering zal deelnemen en stemmen, zorgt de VERKOPER ervoor hem volmacht daartoe te geven.

De VERKOPER verklaart (niet) persoonlijk partij te zijn in een rechtsvordering betreffende zijn kavel 
of die ingesteld wordt in het kader van de wet van 30 juni 1994 op de mede-eigendom. 

Het voorwerp van de vordering is.............................................................................................

STEDENBOUW 

De VERKOPER verklaart dat het verkochte goed, bij zijn weten, geen voorwerp uitmaakt van een plan 
van onteigening of aanleg, noch van een krachtens de wetgeving op de monumenten en landschappen 
genomen beschermingsmaatregel. 

De VERKOPER verklaart dat hij op het hiervoor beschreven goed geen enkele vaste of verplaatsbare constructie
of installatie oprichtte of liet oprichten, die de vereiste toelatingen en vergunningen niet zou
hebben verkregen. 

De VERKOPER verklaart dat het verkochte goed:

- niet het voorwerp is van een bericht van onteigening;

- (niet) het voorwerp is geweest van de kennisgeving van een beslissing tot bescherming door de
  Commissie voor Monumenten en Landschappen;

- (niet) betrokken is door de wetgeving op de mijnen, dagbouwen en steengroeven;

- (niet) het voorwerp is geweest van een sanerings-, verbouwings- of renovatiepremie.

Voor zover het goed onbebouwd is, verklaart de VERKOPER dat geen bouwvergunning is uitgereikt
en dat geen stedenbouwkundig attest werd afgeleverd dat laat voorzien dat een bouwvergunning zou
kunnen worden verkregen; hij verklaart tevens dat wegens ontstentenis van vergunning of attest, hij geen 
verzekering kan geven omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of 
verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting, die voor bewoning kan worden gebruikt
mag worden opgericht op het goed, zolang de bouwvergunning niet is verkregen. 

WAALS GEWEST 

De Verkoper verklaart (doorhalen wat niet past) : 

a. dat het goed (niet) betrokken is door de wetgeving op de buiten gebruik gestelde Waalse plaatsen
van economisch leven; dat het (niet) onderworpen is aan het door de artikelen 175 en volgende van het 
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium ingestelde recht van voorkoop 
(decreet B.S. 25 mei 1984), waarbij de VERKOPER verklaart dat hij (geen) kennisgeving daarover 
ontving.

Indien het goed onderworpen is aan het recht van voorkoop, wordt deze verkoop gesloten onder de opschortende
voorwaarde van niet-uitoefening van dit recht.

b. dat het goed het voorwerp is geweest van een stedenbouwkundige vergunning / stedenbouwkundig
attest die/dat werd uitgereikt door …………………………………………………………………….
en die/dat ……………………………………………………………… toelaat, en dat er geen enkele 
andere verbintenis bestaat betreffende de mogelijkheid om op het goed een van de handelingen of 
werkzaamheden uit te voeren of te handhaven die worden bedoeld in artikel 84§1 en eventueel in artikel 
84§2 lid 1 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, met 
uitzondering niettemin van de rechten die voortvloeien uit de eventuele verkavelingsvergunning;

c. dat het goed niet het voorwerp is geweest van een stedenbouwkundige vergunning noch van een stedenbouwkundig
attest die/dat de mogelijkheid laat voorzien om op dit goed een van de handelingen 
of werkzaamheden uit te voeren of te handhaven die worden bedoeld in artikel 84§1 en eventueel in 
artikel 84§2 lid 1 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, en
dat er bijgevolg geen enkele verbintenis wordt aangegaan betreffende de mogelijkheid om deze
handelingen en werkzaamheden op het goed uit te voeren of te handhaven;

Bijgevolg kan geen enkele van de handelingen en werkzaamheden waarvan sprake op het goed worden verricht zolang
 de stedenbouwkundige vergunning niet werd verkregen; 

d. dat het goed voortvloeit uit de verdeling van een groter goed, zonder dat deze verdeling het voorwerp uitmaakte van een verkavelings- of stedenbouwvergunning. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - RECHT VAN VOORKOOP

Bij toepassing van artikel 275 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening is de Gemeente ertoe 
gehouden de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken die toepasselijk zijn op het goed aangaande 
zijn bestemming en zijn aanwezigheid binnen een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter ingevoerd krachtens
de ordonnantie van 18 juli 2002. 

De VERKOPER verklaart dat de huidige stedenbouwkundige aanwending van het goed: 

- de thans van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften niet overtreedt ; 

-  de volgende is : ........................................................................................

De KOPER verklaart dat hij het goed koopt met de bedoeling het een stedenbouwkundige bestemming 
te geven, die gelijk is aan de bestemming die bestaat op de dag waarop deze akte wordt gesloten. 

<>De VERKOPER verklaart dat het goed het voorwerp is geweest van een stedenbouwkundige 
vergunning / stedenbouwkundig attest die/dat werd uitgereikt door .....................…………………..
en die/dat ………………………………………… toelaat, en dat er geen enkele andere verbintenis 
bestaat betreffende de mogelijkheid om op het goed een van de handelingen of werkzaamheden uit te
voeren of te handhaven die worden beschreven in artikel 98, § 1 van het bovengenoemd wetboek.

DE VERKOPER verklaart dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt noch een
stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen
en dat geen enkele verbintenis wordt aangegaan betreffende de mogelijkheid om op het goed
enige van de handelingen en werkzaamheden te verrichten die worden bedoeld in artikel 98 §1 van voornoemd wetboek.

Bijgevolg kan geen enkele van de handelingen en werkzaamheden waarvan sprake op het goed worden verricht
 zolang de stedenbouwkundige vergunning niet werd verkregen. 

DE VERKOPER verklaart dat het goed (geen) deel uitmaakt van een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter
die werd ingevoerd krachtens de ordonnantie van 18 juli 2002.

Indien het goed deel zou uitmaken van een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter, wordt de verkoop gesloten
 onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van dit recht.

Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, wordt de huidige overeenkomst nietig beschouwd zonder
schadeloosstelling tussen partijen.

VLAAMS GEWEST

OVAM 

De VERKOPER verbindt zich uiterlijk binnen de twintig dagen vanaf heden een bodemattest aan te 
vragen bij OVAM en de inhoud ervan uiterlijk binnen de veertien dagen na ontvangst mee te delen aan de 
KOPER bij fax of aangetekende brief. 

Deze verkoop wordt gesloten op voorwaarde dat de VERKOPER een bodemattest overhandigt en dat 
er geen vermeldingen zijn betreffende een verontreiniging van de bodem of een verontreiniging die enige 
verplichting tot sanering meebrengt.

Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het bodemattest volwaardig deel uitmaken van de onderhavige
overeenkomst.

De VERKOPER  verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige overeenkomst bij zijn weten
geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst 
van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1
van het Bodemsaneringdecreet (22 februari 1995) van de Vlaamse Raad.

VLAAMSE WOONCODE – RECHT VAN VOORKOOP

De VERKOPER verklaart dat het verkochte goed bij zijn weten (niet) onder de toepassing valt van 
artikel 85 van de Vlaamse Wooncode (decreet van 15 juli 1997), dat bepaalt:

De VHM, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeente en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn beschikken over een recht van voorkoop op de woningen waarvan ze 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van de 
artikelen 18.2 en 90. 

Onverminderd het eerste lid, krijgen de VHM, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun 
werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, een recht van voorkoop op:

1° een woning die is opgenomen op een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28, §1,
van het decreet van 22 december 1995 op de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting;

2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering
bepaalde termijn;

3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied.

De VERKOPER verklaart dat het hierboven onroerend goed wel/niet opgenomen werd in een
inventarislijst (decreet van 22 december 1995, art. 28§1, heffing met betrekking tot leegstaande en/of 
verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen)
van hetzij leegstaande gebouwen en/of woningen/hetzij ongeschikte en/of onbewoonbare woningen/hetzij 
verwaarloosde gebouwen en/of woningen. De VERKOPER verklaart niet door een administratie 
gewaarschuwd te zijn dat voorschreven eigendom, behoudens gegronde betwisting, op deze inventarislijst
zal worden geplaatst. 

Indien het verkocht goed valt onder toepassing van artikel 85 wordt de overeenkomst gesloten onder opschortende
voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht.

In geval van uitoefening van het recht van voorkoop zal deze overeenkomst zonder voorwerp worden en vervallen,
zonder vergoeding tussen partijen. 

TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN

De VERKOPER verklaart dat het goed (niet) het voorwerp is geweest van werkzaamheden bedoeld 
in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
In bevestigend geval bezorgt hij aan de KOPER het postinterventiedossier, beschreven als zijnde het 
dossier dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen bevat, waarmee rekening moet
worden gehouden bij eventuele latere werkzaamheden; dit dossier is aangepast aan de kenmerken van
het bouwwerk.
Dit dossier moet de elementen bevatten die worden beschreven in de artikelen 34, 36 en 43 van het koninklijk besluit,
 naargelang deze werken respectievelijk worden verricht door één of meer aannemers.

KOSTEN 

De KOPER, die zich ertoe verbindt, draagt, benevens de prijs, de uit deze verkoop voort te vloeien
kosten, taksen en notarieel honorarium, met inbegrip desnoods van de inventaris- en opmetingskosten 
of indien hij de inventaris en opmeting bestelt. 

De KOPER betaalt aan de eventuele syndicus de kosten die worden gemaakt om aan de 
instrumenterende notaris de bij wet bepaalde gegevens betreffende de mede-eigendom te bezorgen, in het 
geval de vereniging van mede-eigenaars deze kosten niet draagt.

De KOPER draagt bovendien de volgende kosten: 
..........................................................................................................:.......................... 

PRIJS 

Deze verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor de prijs van         ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
die als volgt betaalbaar is : 
 

- bij de ondertekening van deze akte, tot een bedrag van ...................................................................................................................................... 
................................................. als voorschot dat de VERKOPER bekent van de KOPER te hebben ontvangen
 in de vorm van een cheque nr................................................................................... ; 

-  bij het verlijden van de authentieke akte, tot een bedrag van het saldo,            zijnde.............................................................................................................................

NOTARISSEN 

De partijen, die regelmatig ervan verwittigd werden dat zij het recht hebben hun eigen notaris te kiezen zonder
 aanvullende kosten, stelden aan voor het opmaken van de authentieke akte die deze verkoop
vaststelt : 

- Voor de VERKOPER : Meester ...................................................................................
 ..................................................................................................................................... 

-  Voor de KOPER :  Meester..........................................................................................
......................................................................................................................................

De partijen verbinden zich ertoe voor een notaris te verschijnen voor de ondertekening van de 
authentieke verkoopakte, uiterlijk op......................................................., op voorstel van de 
instrumerende notaris. 

STRAFFEN 

Indien de authentieke akte op de vastgestelde datum niet ondertekend wordt, kan de partij die het recht heeft,
na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven aan de tekortschietende partij die zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen : 

- ofwel de verkoop van nul en gener waarde achten en een aan 15 procent van de verkoopprijs gelijke 
som als schadevergoeding ontvangen, onder aftrek of na terugbetaling van het door de KOPER 
betaalde voorschot, onverminderd de terugbetaling van al de gemaakte kosten en benevens de in
gemeen recht erkende vergoedingen ; 

- ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte vervolgen. In dit geval is een interest van 12% op de verkoopprijs
verschuldigd door de tekortschietende partij tot het tot stand komen van de authentieke akte. 

WOONSTKEUZE 

Voor de uitvoering en over het algemeen al de gevolgen van deze akte, kiest elke partij woonplaats in 
haar respectievelijke woning en, wat betreft een der partijen die zich buiten het Belgisch grondgebied zou 
bevinden, op het kantoor van haar notaris, en bij gebrek daaraan op het kantoor van de notaris van de 
andere partij.

MAKELAAR 

Deze verkoop werd gesloten door bemiddeling  van  het Makelaarskantoor 
.................................................................................................................................................

ARBITRAGE

 Ieder geschil betreffende deze overeenkomst wordt uitsluitend gebracht vóór de Voorzitter van de Kamer van
 Arbitrage en Bemiddeling v.z.w., lic.  rechten (tel.: 02.511.39.90 – fax: 02.513.63.29 –
 e mail: info@arbitrage-mediation.be - website:  www.arbitrage-mediation.be), of, bij verhindering, vóór de
 Ondervoorzitter, of iedere andere door hen onder de andere leden van de Kamer aangewezen arbiter.
 De partijen verwijzen onherroepelijk naar de wet en het reglement van de Kamer wat de procedure betreft,
 alsmede de kosten en uitgaven.

BIJZONDERE BEDINGEN 
 
 
 
 
 
 

Gedaan te................................................................................................................................,     
 op............................................................, in evenveel originele exemplaren als partijen die een 
afzonderlijk belang hebben, waarbij elk van hen bekent het hare te hebben gekregen. 
 
 
 
 
 

DE KOPER                                                                                                  DE VERKOPER 
 
 Dit contract is het uitsluitende eigendom van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling
verantwoordelijke uitgever.
De Kamer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat  wordt  gemaakt van dit formulier.