KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
EXCLUSIEVE OPDRACHT VAN ZOEKEN NAAR HUURDER
________________________________________________________________Tussen:

Mevrouw/de heer.............................................................................., gehuisvest ..........................................................., hier vertegenwoordigd door: Mevrouw/de heer...................................................................................................
Hierna de EIGENAAR (of Vruchtgebruiker) genoemd, die hoofdelijk en ondeelbaar gehouden is,

EN

Het makelaarskantoor....................................................., vertegenwoordigd door mevrouw/de heer................................................, hierna de MAKELAAR
genoemd

Is het volgende aanvaard en overeengekomen:

De Eigenaar verklaart de Makelaar een exclusieve opdracht van zoeken naar huurder  toe te vertrouwen 
voor het goed..........................................................................
Deze opdracht wordt gegeven mits de volgende voorwaarden:

Art. 1 Duur
De exclusieve opdracht wordt toevertrouwd voor een onherroepelijke duur van drie maanden, die ingaat bij de 
ondertekening van deze akte. Ze wordt stilzwijgend verlengd voor één of perioden van dezelfde duur,
behoudens verzaking bij aangetekend schrijven vijftien dagen vóór de afloop van de lopende periode.

Art. 2 Huurprijs
De aangeboden huurprijs bedraagt € .....................................per maand benevens.............................lasten, 
die de Makelaar vertrouwelijk mag verminderen tot.....................................................................

Art. 3 Honorariumbedrag
Bij verhuring van het goed gedurende de alleenrechtperiode, verbindt de Eigenaar zich ertoe de Makelaar op de datum van het sluiten van de huurovereenkomst een som te betalen, die overeenstemt met een maand huursom 
plus B.T.W.

Art. 4 Verhuring  na afloop van deze opdracht
Na afloop van deze exclusieve opdracht van zoeken naar huurder, en voor zover het hierboven beschreven
goed nog steeds te huur is, is de Eigenaar de Makelaar een honorarium verschuldigd, dat overeenstemt met
één maand huursom plus btw  voor iedere verhuring binnen een termijn van zes maanden aan een klant met wie 
onderhandelingen begonnen zouden zijn tijdens de bij artikel 1 bepaalde duur en wiens personalia door de Makelaar aan de Eigenaar op het einde van de opdracht medegedeeld werden.

Art. 5 Arbitrage
 Ieder geschil betreffende deze overeenkomst wordt uitsluitend gebracht vóór de Voorzitter van de Kamer van
 Arbitrage en Bemiddeling v.z.w., lic.  rechten (tel.: 02.511.39.90 – fax: 02.513.63.29 –
 e mail: info@arbitrage-mediation.be - website:  www.arbitrage-mediation.be), of, bij verhindering, vóór de
 Ondervoorzitter, of iedere andere door hen onder de andere leden van de Kamer aangewezen arbiter.
 De partijen verwijzen onherroepelijk naar de wet en het reglement van de Kamer wat de procedure betreft,
 alsmede de kosten en uitgaven.

Art. 6 Diverse clausules - Stelsel van het goed
 
 
 
 

Gedaan te ......................................................, op ...............................................
in evenveel originele exemplaren als partijen die een afzonderlijk belang hebben, waarbij elk van hen bekent het hare te hebben gekregen.
 
 

     DE EIGENAAR                                                                                            DE MAKELAAR